วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

เป้าหมายการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง My Classroom
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 In my school bag  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ความรู้
คำศัพท์ (Vocabulary)
book, ruler, pencil ,color  pen, put
โครงสร้างไวยากรณ์(Grammar)
                                      I have a pencil/book/ color pen/ ruler/.in a school bag.

ภาระงาน / ชิ้นงาน
ใบงาน (Worksheet) 1/1
ทักษะ / กระบวนการ
1.       ทักษะการอ่าน
2.       ทักษะการพูดสนทนา
3.       ทักษะการเขียน

คุณธรรม จริยธรรม / ค่านิยม
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                ความรู้
                1.  อ่านและบอกความหมายคำศัพท์ book, ruler, pencil ,color pen, put ได้
                2.  เขียนคำศัพท์สิ่งของในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้
ทักษะ / กระบวนการ
พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของด้วยประโยค    I have a …………. in  a school bag. ได้
คุณธรรม จริยธรรม / ค่านิยม
                มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.  กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมรวมชั้น ขั้นนำเสนอเนื้อหา (Presentation)
1.  ครูนำเล่นเกม Speak and Speak นักเรียน 2 กลุ่ม แข่งขันพูดคำศัพท์ ถ้าครูพูดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนพูดเป็นภาษาไทย ถ้าครูพูดภาษาไทยนักเรียนพูดเป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มใดพูดก่อนถูกต้อง ได้ 2 คะแนน ตัวอย่าง คำศัพท์ seven  grandma  like  love  nickname  eye  jump  walk  etc
2.  ครูพูดประโยค Put a school bag on the table, please.  พร้อมทำท่าทาง แล้วเชิญชวน นักเรียนพูดตามและหยิบกระเป๋าขึ้นมาวางบนโต๊ะ 2-3 ครั้ง  ครูถาม What  do  you  have  in  a  school bag? นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋า ครูเขียนคำเป็นภาษาอังกฤษบนกระดาน เช่น book, bag, pen, ruler, pencil, color pen, notebook, etc และนักเรียนออกเสียง  ทำท่าชูสิ่งของ สะกดคำศัพท์ หรือประโยคตามครู  ตามครู  I  have  a  pencil  คำละ 1-3  ครั้ง  แล้วแต่ความยากง่าย 
กิจกรรมจับคู่ ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice)
                3.  จับคู่ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ เช่น  color pen,  book,  ruler และพูดประโยค.  
I  have  a  color pen/book.  etc กับครู 2 - 3 เที่ยว พร้อมทำท่าทางชูสิ่งของI  have  a  color pen.
I  have  a  book.  etc
กิจกรรมจับคู่ ขั้นใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)
4. นักเรียนแต่ละคู่พูดสนทนากับครู 
S1:   What do you have in a school bag?
S2:   I have  a book (color pen) in a school bag?
5.  นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่ 1/1
3.  แหล่งการเรียนรู้ / สื่อ
1  กระเป๋านักเรียนและของจริง ปากกา ดินสอ หนังสือ สี
                2  ใบงาน (Worksheet) 1/1 In my school bag 

                      
Work sheet 1/1 In My School Bag
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
               อ่าน เขียนลงในช่องว่างพร้อมวาดภาพประกอบ
book       pencil       color pencils       ruler………………….
     

………………….

………………….


………………….
อ่าน เขียนให้เป็นประโยคสมบูรณ์

      
    What do you have in a school bag?
      1. I  have a ………………            
2. I  have a ………………                      
3. I  have a ………………                   


Name ……………………………… Last name………………….………. Pratom 1
   
4. เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินการเขียน

ที่
ชื่อ สกุล
พฤติกรรมที่ประเมิน
รวม
10 คะแนน
ระดับคุณภาพ
เขียนคำศัพท์หรือประโยคถูกต้อง
เครื่องหมายวรรคตอน
สวยงาม ประณีต
5
3
2
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ
คะแนน                 9 10         ระดับ  4  หมายถึง             ดีมาก       
 คะแนน                7– 8            ระดับ  3  หมายถึง             ดี
คะแนน                 5 6           ระดับ  2  หมายถึง            พอใช้        
 คะแนน                1 4           ระดับ  1  หมายถึง            ปรับปรุง  
                                จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ..............................คน    ร้อยละ................
                                จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ.........................คน     ร้อยละ...............
                                                                               
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน

   แบบประเมินชิ้นงาน

ที่
ชื่อ สกุล
ประเด็นการประเมิน
รวม
12คะแนน
ระดับคุณภาพ
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ความคิดสร้างสรรค์
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ความประณีตสวยงาม
3
3
3
3
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ
คะแนน   11 12                ระดับ  4  หมายถึง  ดีมาก       
 คะแนน  9 10  ระดับ  3  หมายถึง  ดี
คะแนน   6 8                     ระดับ  2  หมายถึง  พอใช้        
 คะแนน  1 5                     ระดับ  1  หมายถึง  ปรับปรุง  
                                จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ..............................คน    ร้อยละ................
                                จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ.........................คน     ร้อยละ...............
                                                                               
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตการพูด

ที่
ประเด็นคะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
รวม 
15  คะแนน
ระดับคุณภาพ

ชื่อ - สกุล
ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องชัดเจน
พูดบอกความหมายของคำได้ถูกต้อง
พูดได้ถูกต้องตรงประเด็น
5
5
5
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.
เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ
คะแนน   13 15                ระดับ  4  หมายถึง  ดีมาก       
คะแนน  10 12                  ระดับ  3  หมายถึง  ดี
คะแนน     7 9                   ระดับ  2  หมายถึง  พอใช้        
 คะแนน     1 6                  ระดับ  1  หมายถึง                ปรับปรุง  
                                จำนวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ..............................คน    ร้อยละ................
                                จำนวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ.........................คน     ร้อยละ...............


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ หน่วยที่ 5 My Classroom
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 In my school bag  
เวลา 1 ชั่วโมง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
…………………………………………………………………………………………………………….
1.  ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี / ตัวชี้วัดชั้นปี
     และสาระการเรียนรู้รายปี
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
/ ตัวชี้วัดชั้นปี
สาระการเรียนรู้รายปี
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ต 1.1 เข้าใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
- ระบุตัวอักษรและออกเสียงคำ
- ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
ตัวอักษรและคำตามเนื้อหา
ที่เรียน ได้แก่
book, ruler, pencil ,color  pen, put
พูดสนทนาถามตอบด้วยประโยค
I have a pencil/book/ color pen/ ruler/.in a school bag.
.
สาระที่ 4 ภาษากับความ
สัมพันธ์กับชุมชนและโลก
ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2.  ความเข้าใจที่คงทน / แนวคิดสำคัญ / กระบวนการสำคัญ
                ความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดี
3.  หลักฐานการเรียนรู้
                ใบงาน (Worksheet) 1/1
4.  การวัดและประเมินผล
เครื่องมือการวัด
1  แบบบันทึกพฤติกรรมการพูด
2 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการวัด
1  การสังเกต
                         2  การทดสอบพูด

5.  คำถามสำคัญที่เน้นการจัดการเรียนรู้
                สิ่งของในกระเป๋ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้าง
6.  แหล่งเรียนรู้ / สื่อ
1  กระเป๋านักเรียนและของจริง ปากกา ดินสอ หนังสือ สี
                2  ใบงาน (Worksheet)
7.  บันทึกหลังการสอน
                ผลการสอน....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
                ปัญหา /   อุปสรรค  ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.  กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.  ความคิดเห็นผู้บริหาร
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       ลงชื่อ ....................................................                           ลงชื่อ    .............................................
                (......................................................)                                       (.............................................)
                                         ครูผู้สอน                                                                               ผู้บริหารโรงเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น